· Karate-do Archida​ ·

Ons huishoudelijk reglement

Van al onze leden/ouders van leden wordt verwacht dat hij/zij het huishoudelijk reglement kent.

Lees hieronder ons huishoudelijk reglement of download het Huishoudelijk Reglement Karate Do-Archida V2.2 16052021 (2) hier.

Vind hier ons Privacy en Cookie beleid en onze algemene voorwaarden.

1. Doelstellingen.

Karate-do Archida heeft tot doel het bevorderen van het traditionele Shotokan karate, ieder lid van de club wordt verondersteld dit reglement te kennen en zich eraan te houden.Dit reglement is samengesteld door het clubbestuur en kan te allen tijde worden bijgewerkt naar aanleiding van veranderende regels vanuit overkoepelende bonden dan wel aanpassingen noodzakelijk in de tijdgeest.

Wijzigingen of aanvullingen zullen via de website medegedeeld worden, Karate wordt enkel in de Dojo beoefend en niet erbuiten, tenzij in geval van zelfverdediging of tijdens wedstrijden, de waarden die je tijdens de trainingen worden meegegeven zijn ook toepasselijk buiten de Dojo (nederigheid, hoffelijkheid, beheersing, respect) Bij veelvuldig overtreden van dit reglement kan een lid gedurende een bepaalde periode worden geschorst of uitgesloten.

2. Het bestuur.

Het bestuur van karate-do Archida is samengesteld uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij staan in voor de goede werking en orde van de club, zij verrichten het administratief werk, schaffen het didactisch materiaal aan en zorgen voor het onderhoud hiervan, zij ontbieden eveneens de gastlesgevers en organiseren de examens tot bevordering van de karateka’s.

3. De leden.

Bij karate-do Archida kan normaal gezien iedereen lid worden, ongeacht huidskleur, ras, nationaliteit, geslacht, politieke of religieuze overtuiging.
Het bestuur kan evenwel aspirant leden weigeren zonder opgave van redenen.

De leden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het naar beste vermogen de traditionele Shotokan karate beoefenen;
 • Akkoord gaan met alle bestaande of nog te maken regels.
 • Zich ook buiten de dojo, en in het algemeen, te zullen gedragen zoals een waardige karateka betaamt;
 • Te zullen voldoen aan alle, hun door de club opgelegde verplichtingen. 
 • Loyaal te zijn t.o.v. de vereniging waarvan zij deel uitmaken.

4. Dojo etiquette.

De leden dienen zich te houden aan de volgende tradities en voorwaarden: Iedereen betreedt de dojo in een zuiver, witte karate gi; Om verwondingen te voorkomen is het dragen van sieraden tijdens de training VERBODEN;

Het betreden en verlaten van de dojo gaat altijd met een groet gepaard;

 • Bij het begin of einde van een oefening zal men steeds, uit beleefdheid en respect voor de tegenstander, zijn partner groeten;
 • Leden die de training vroegtijdig wensen te verlaten, vragen steeds de toestemming daarvoor aan de Sensei;
 • De nagels van de vingers en de tenen dienen kort geknipt te zijn, dit om mogelijke verwondingen te vermijden;
 • Lange haren dienen samengebonden te zijn;
 • De ceremonie (mokuso) bij het begin en einde van de training dient gerespecteerd te worden.

5. Gedrag in de Dojo.

 • Het is niet toegestaan de dojo (matten) met schoenen te betreden.
 • Het is niet toegestaan te eten in de dojo.
 • Tassen worden op de banken of tegen de muur geplaatst.
 • Mobiele telefoons worden op stil of uitgezet.
 • Zorgt dat de karateka, uw zoon en/of dochter rustig in de gang wacht tot de les begint of tot de trainer aanwezig is in de zaal. Kinderen laten spelen in de zaal zonder trainer is niet toegestaan.
 • Als je in de dojo wacht op de les en er is een les bezig, ben je stil uit respect naar de Sensei.
 • Als je tijdens de groetceremonie, of anderszins te laat, de dojo binnenkomt, neem je in seiza (op je knieën) plaats aan de zijkant van de dojo en ben je stil.
 • Bij de trainingen mag de ouder in de dojo stil toekijken. Praten met andere ouders dient op de gang te gebeuren, zodat de kinderen en trainers niet worden afgeleid. 
 • Toon respect en behulpzaamheid voor mede karateka’s.

6. Technisch reglement.

De trainingen zullen worden gehouden volgens de Shotokan karate discipline;
Elke training duurt een uur, waarbij eveneens tijd wordt besteed aan de verbetering van de lichamelijke conditie.

 

 • Twee keer per jaar zullen er KYU-graad examens worden gehouden waaraan men kan deelnemen. Voor de examens wordt er rekening gehouden met de vorderingen van de karateka; Aan de DAN-graad examens kan worden deelgenomen door de 1ste KYU-graadhouders, die minimaal voldoen aan de exameneisen van de Karatebond Nederland op voorstel van de examinatoren tijdens de examentrainingen; Iedere karateka verplicht zich, buiten zichzelf te bekwamen, zijn medekarateka’s te helpen en bij te staan tijdens de trainingen en ook daarbuiten, een voorbeeld te zijn van sportiviteit en loyaliteit.
 • Ieder lid dient het huishoudreglement te respecteren.
 • Leden die zich niet houden aan de regels van het huishoudelijk reglement kunnen uitgesloten worden van de trainingen, bij veelvuldig overtreden van dit reglement kan een lid gedurende een bepaalde periode worden geschorst of zelfs definitief worden uitgesloten.
 • Problemen, welke verband houden met het goed functioneren van de vereniging, kunnen voorgelegd worden aan het bestuur. De leden van het bestuur hebben een zwijgplicht indien daar noodzaak toe is op het gebied van privacy van de Ieden.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.
  Waardevolle voorwerpen worden het beste thuisgelaten!
 • Geen voorwerpen achterlaten in de kleedkamers om mogelijke diefstal te voorkomen.
 • Stichting Archida noch het bestuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor kosten en of gevolgen door/van opgelopen blessures.

7. Plichten van het lid.

Buiten de normale gedragslijn, zoals vastgesteld in artikel 5, wordt van elk lid het volgende verwacht.

 • Zijn/haar lidmaatschapsgeld tijdig te voldoen. Uitzonderingen kunnen zich voordoen zoals langdurige ziekte of ongeval, of na toestemming van het bestuur. Het lidmaatschapsgeld is niet terug vorderbaar;
 • Leden kunnen zich aansluiten bij de karatebond in overleg met de hoofdtrainer indien daar noodzaak toe is in verband met wedstrijden of dan-examens.
 • Elk lid verplicht zich de gehele training bij te wonen, tenzij door de Sensei anders is bepaald;
 • Iedereen verleent zijn medewerking aan de vereniging;
 • Iedereen zal de dojo na de training, in alle stilte verlaten;
 • Trainen bij, en/of lidmaatschap bij andere karate verenigingen enkel in overleg en met toestemming van het (wederzijdse) bestuur.

8. Rechten van het lid.

 • Elk lid mag binnen de vastgestelde uren aan de lessen deelnemen;
 • Elk lid mag geïnteresseerde(n) meebrengen. Deze moeten na de derde opeenvolgende training beslissen of ze al dan niet lid wensen te worden van de sportschool.
 • Elk lid heeft recht op inzage in de reglementen van de vereniging;
 • Elk lid kan zijn lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • De leden zijn niet verplicht om aan competities/wedstrijden deel te nemen, uitgezonderd voor het behalen van de DAN-graad (zie het examenprogramma KBN 4e platform).

9. Gedrag en voorbereiding bij een toernooi.

 • Reageer uiterlijk op de door het WOC aangegeven datum op een uitnodiging voor wedstrijddeelname.
 • Informeer het WOC tijdig bij gewicht af of toename, i.v.m. indeling in gewichtsklassen bij toernooien.
 • Zie erop toe dat je als wedstrijdkarateka je op tijd afmeldt voor een toernooi.
 • Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent voor een training en/of een toernooi.
 • Zie erop toe dat banden, hand- en voetbescherming (rood en blauw), bitje, borstbescherming (dames), tok (heren) en indien van toepassing borstpantser en masker worden meegenomen en in goede staat verkeren.
 • Zorg dat er een schoon, gestreken, passend, wit karatepak wordt meegenomen. 
 • Een KBN-paspoort is bij deelname aan toernooien van de KBN verplicht. Zorg dat dit tijdig is aangevraagd en in bezit is, zorg ervoor dat dit altijd wordt meegenomen.

(Note: Je dient 3 jaar lid te zijn van de KBN om te mogen deelnemen aan een zwarte band examen)

 • Moedig de karateka op een positieve en plezierige manier aan.
 • Ga geen discussie aan met scheidsrechters of organisatie.
 • Bemoeit u zich niet met de teamopstelling welke wordt gekozen door de coach.
 • Na een verloren wedstrijd, wordt een kind getroost. Een kind straffen of belachelijk maken wordt als zeer ongewenst gedrag beschouwd.
 • Het nuttigen van alcohol tijdens een toernooi is niet toegestaan, Na het toernooi kan dit met mate en op eigen verantwoordelijkheid.
 • Vragen en opmerkingen kunnen er altijd zijn, bij vragen over beslissingen van scheidsrechters of andere wedstrijd gerelateerde vragen wordt de coach of WOC benaderd.
 • Tijdens elk toernooi of clubevenement: toon een voorbeeldfunctie naar de karateka’s toe. Je bent er namens Karate-do Archida, bij wangedrag benadeel je Karate-do Archida.

10. Gedragsregels trainer(s)-Coach(es) en vrijwilligers.

 • Onze trainers, coaches en vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie naar ouders en kinderen toe. Ook naar andere clubs. We verwachten een professionele, respectvolle, vriendelijke en open houding en communicatie met ouders en karateka’s en voorbeeldgedrag tijdens trainingen en toernooien.
 • Behandel elke karateka hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.
 • Zorg dat je tijdig, liefst ruim voor aanvang van de training, aanwezig bent in de dojo.
 • Kinderen mogen de zaal niet betreden als er geen trainer aanwezig is, ze horen te wachten in de gang. Spreek kinderen en ouders er (desnoods herhaaldelijk) op aan als ze de zaal toch betreden zonder aanwezigheid van de trainer.
 • Na een verloren wedstrijd, wordt een kind getroost. Een kind straffen of belachelijk maken wordt als zeer ongewenst gedrag beschouwd.
 • Toon respect voor scheidsrechters, organisatie, ouders, karateka’s, collega-coaches, vrijwilligers en supporters.
 • Tijdens elk toernooi of clubevenement ben je een voorbeeldfunctie voor karateka’s en ouders. Je bent er namens Karate-do Archida, bij wangedrag benadeel je Karate-do Archida!
 • Bij wedstrijden waar je coacht ben je ruim op tijd voor aanvang Kata en Kumite aanwezig om coachkaarten op te vragen en kinderen en ouders te begeleiden.
 • Benader karateka’s, ouders en scheidsrechters met respect en een glimlach.
 • Je bent het visitekaartje van Karate-do Archida, houd dat in gedachten bij trainingen en toernooien, ook wanneer je het oneens bent met een (scheidsrechter-) beslissing.

10.A. Gedragsregels voor ouders en/of supporters van karateka's tijdens toernooien.

 • We verwachten van ouders en supporters van karateka’s sportief, respectvol en positief gedrag. Ook jullie zijn het visitekaartje van onze club.

HET BESTUUR AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID BIJ AFWIJKING VAN DEZE REGELS.

11. Preventiemaatregelen.

11.A. Vertrouwenspersoon.

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin zij leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich op alle vlakken en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen. De vertrouwenspersoon is binnen de sportorganisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag.

De Vertrouwenspersoon:

 • Luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller;
 • Vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn;
 • Bespreekt mogelijke doorverwijzingen of verleent advies over mogelijke stappen;
 • Informeert over afspraken, procedures of reglementen die binnen de sportorganisatie bestaan;
 • Maakt een correcte registratie en indien noodzakelijk een schriftelijk verslag van vragen en incidenten.

Elk lid kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon bij eventuele problemen. Deze persoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat: de vertrouwenspersoon geen gegevens verstrekt aan derden zonder toestemming; de vertrouwenspersoon niet op eigen houtje aan de slag gaat met uw vragen en klachten, alle stappen die hij onderneemt zal hij eerst met u bespreken. GEGEVENS VAN DE VERTROUWENSPERSONEN: Eduwin Rockx, Diamantdijk349, Roosendaal. Tel.: 06-30538276. Email: eduwin0210@home.nl en Marion Claassens, Amberberg 105, 4707NR Roosendaal. Tel.: 0615496782, email: mclaassens1968@gmail.com.

11.B. Preventie tegen pesten.

Binnen onze club Karate-do Archida dragen we zorg voor elkaar. Er is geen plaats voor ongewenst of ongepast gedrag. Pesten, uitsluiting, intimidatie, al dan niet opzettelijke verbale of non-verbale handelingen zijn niet aanvaardbaar. Bij Archida kan je als lid, ouder van een lid, coach of trainer een beroep doen op de vertrouwenspersoon wanneer het welzijn of de veiligheid van een persoon in het gedrang komt of er signalen of vermoedens zijn dat dit het geval is. De vertrouwenspersoon is bekend met de werking van de club en is vanuit zijn ervaring bekwaam om de rol van vertrouwenspersoon op te nemen als vrijwilliger. De vertrouwenspersoon zal optreden zodat de ongewenste situatie niet verergert, zich niet herhaalt en eindigt. Elk initiatief dat de vertrouwenspersoon daartoe neemt zal vooraf doorgesproken worden met wie hem daartoe aanspreekt. De vertrouwenspersoon en zijn contactgegevens zijn in dit document en op de website terug te vinden onder Contact Bestuur. Pestprotocol bij Archida biedt haar jeugd een omgeving om zich op een prettige, positieve en sportieve wijze te ontwikkelen. Pesten verstoort dat en is niet te aanvaarden. De club pakt pestgedrag aan op een ernstige en transparante manier. Alle leden en hun ouders, coaches en trainers onderschrijven het pestprotocol en zullen bijdragen tot het naleven en actief meewerken aan het voorkomen, niet tolereren en optreden tegen pesten. De coach/trainer speelt een zeer belangrijke rol in het detecteren en aanpakken van pestgedrag in zijn team. De coach/trainer neemt in eerste instantie de gepeste speler in bescherming en analyseert de situatie, spreekt vervolgens de pester(s) aan en contacteert de ouder(s) van de betrokken kinderen. Ook de zwijgende middengroep en de meelopers worden aangesproken en duidelijk gemaakt dat pestgedrag melden niet hetzelfde is als klikken en dat zwijgen geen optie is. De coach/trainer maakt een kort verslag van dit alles en volgt de situatie nauwgezet op. Wanneer blijkt dat het pesten niet stopt, wordt de vertrouwenspersoon erbij betrokken. Alle betrokkenen wordt gevraagd de analyse, de remediëring en de mogelijke sancties (bijvoorbeeld schorsing van trainingen en/of wedstrijden of uitsluiting uit de club) die door de vertrouwenspersoon op papier worden gezet (pestcontract), te ondertekenen.

Het bestuur wordt op de hoogte gebracht en legt passende sancties op indien het pesten voortduurt.

11.C. Preventie tegen seksuele intimidatie.

Bij melding/constatering van seksuele intimidatie zal altijd een hoor- en wederhoor gesprek plaatsvinden.

Een hoor gesprek is precies wat het woord al aangeeft, hoor aan en luister. Tijdens het gesprek met melder (beschuldigde of andere betrokkenen)

Minderjarigen <16 jaar Een minderjarige wordt gesproken in bijzijn van de ouders of verzorgers, wil een minderjarige dit niet zorg dan dat er eerst andersoortige hulp wordt ingeschakeld. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn, maar ook een andere hulpverlener. Er kan ook alleen met de ouders gesproken worden. Als het kind zelf de melder is bespreek dan waarom er met wie gesproken wordt, en leg uit dat bij gevaar er gehandeld moet worden. Beloof tijdens een dergelijk gesprek nooit geheimhouding, maar geef wel aan dat de signalen serieus zullen worden afgewogen. Spreek een minderjarige nooit alleen.

Meerderjarige >16 jaar In het gesprek met de beschuldigde is het van belang ook hier oordeelloos te luisteren. Eventueel kan het inwinnen van juridisch advies voor de beschuldigde van belang zijn in een incident. Als bestuurslid is er zorgplicht voor álle betrokkenen in een incident. Dat betekent dus ook de beschuldigde de kans geven zich te verdedigen. Maar ook begrip te tonen voor de ontstane situatie en bijkomende emoties, en de eventuele familie en omgeving van de beschuldigde.

12. Wet op de privacy.

Het recht op afbeelding is een recht waarbij voor elke menselijke afbeelding, maar ook voor het gebruik van die afbeelding, toestemming vereist is van de afgebeelde persoon. Een minderjarige kan zelf geen toelating geven en wordt vertegenwoordigd door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Duidelijk is op elk inschrijfformulier (welke door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger is ondertekend.) vastgelegd dat de inschrijver expliciet toestemming geeft om opnames en/of foto`s te maken voor zowel informele als commerciële doeleinden.

Noch het bestuur, noch de coaches/trainers zijn bevoegd zonder toestemming van de betrokkene privé-gegevens door te geven aan anderen.

0 Shares

Welkom bij Karate-do Archida

Jouw informatie
Jouw abonnementsvorm

Welkom bij Karate-do Archida

Schrijf je hieronder in!

Jouw informatie
Jouw abonnementsvorm