· Karate-do Archida​ ·

Examenreglement Karate-do Archida

8e Kyu tot en met de 1e Kyu-graad.

Copyright © Karate-do Archida 2023

Niets uit deze uitgave (Examen Reglement Karate-do Archida, uitgave januari 2023) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Algemene informatie​

Over de gradatie en vorderingen

Bij Karate geeft men de vorderingen van de karateka weer in de vorm van banden beginnend bij Wit (8e Kyu) en slips, eindigend bij Zwart (Dan). Wanneer een leerling op de karateschool begint mag hij een karatepak dragen met een witte band ondanks dat hij hiervoor nog geen examen heeft afgelegd. Voor alle banden en slips, vanaf witte band tot aan de zwarte band, kan men bij de karateschool het reguliere Kyu-examen afleggen.

Karate-do Archida streeft ernaar om tweemaal per jaar een examen af te nemen. Deze examens zijn voor karatekas hét moment om een hoger niveau te bereiken en bijbehorende band of slip te behalen.

Proefexamens

Tijdens de trainingen worden de vorderingen van de leerlingen voortdurend bekeken. Circa drie tot vier weken voorafgaand aan het reguliere examen worden er proefexamens georganiseerd. Na afloop van de proefexamens wordt door de examinatoren een advies gegeven aan de examenkandidaat voor diens reguliere examen. Ook wordt dan bepaald voor welke band of slip men op examen mag.

Reguliere examen

Het reguliere examen wordt afgenomen door tenminste twee examinatoren, of door een trainer met twee gevorderde karateka (zwarte band). Tijdens het examen moet de karateka verschillende technieken in Kihon, Kata’s en Kumite laten zien. Gedurende het examen worden de resultaten bijgehouden op een speciaal beoordelingsformulier.

Aan die leerlingen die het reguliere examen met goed gevolg afleggen wordt ná het examen een diploma overhandigd met daarop het behaalde cijfer, met de bijbehorende band of slip. Ook kan dan eventueel het paspoort van de Karate-do Bond Nederland (hierna: KBN) worden afgetekend door een (erkend) leraar dan wel examinator van Karate-do Archida.

Slips en banden tot de zwarte band

De karateband kleuren zijn opgesteld in een rangschikking en tonen de voortgang van een karateka in diens niveau van de krijgskunst. Karatebanden en -graden zijn belangrijk voor het vasthouden aan de standaarden die bepalen wanneer iemand een bepaalde graad krijgt en voldoet aan de bijkomende eisen.

In de volgorde bij Kyu-graden tot de zwarte band worden er bij Karate-do Archida ook slippen gebruikt om de (tussentijdse) voortgang aan te geven. In de Kyu-graden is dus een onderscheid tussen slippen en banden. Slippen zijn bedoeld voor de jeugd onder 16 jaar. Hierin moet voor elke volgende band eerst de kleur slip worden gehaald. Dus moet er per Kyu-graad telkens 1 slip gehaald worden als tussengraad voor de volgende Kyu-graad. 

Onderklasse en bovenklasse

Een beginner start met de witte band. Vanaf wit tot aan de groene band met blauwe slip, wordt beschouwd als onderklasse. Vanaf blauwe band (tot zwart) wordt gezien als bovenklasse. Vanaf de zwarte band wordt men gezien als (ver)gevorderd.

Wachttijd voor karate banden

Voor karatebanden en slippen geldt dat elke startende karateka begint met de witte band, ongeacht de leeftijd. (De examinatoren bepalen of elders behaalde Kyu-graden worden overgenomen.) Iedereen die een Kyu-graad of slip examen wil doen moet ten minste zes maanden wachten tot het volgende reguliere examen. Naarmate de karateka vordert zal dit vanaf de bruine band mogelijk langer worden, omdat er dan meer verlangd wordt. Voor de 1e Dan zwarte band geldt dat de kandidaat sowieso minimaal één jaar de 1e Kyu-graad (derde bruine band) moet hebben.

En vanaf de Dan-graden geldt dat er een minimale wachttijd is van 1 jaar plus de graad van de huidige Dan-graad. Bijvoorbeeld: Iemand die het 2de Dan-examen wilt doen zal dus 1+1 jaar moeten wachten. Opgemerkt wordt dat deelname aan het Dan-examen uitsluitend mogelijk is voor kandidaten die minimaal drie hele en opeenvolgende jaren KBN-lid zijn.

Kyu-exameneisen

Deze Kyu-exameneisen zijn voor iedereen openbaar. Onze Kyu-examens worden afgelegd volgens de normering van de KBN. Indien nodig, past Karate-do Archida het examenreglement tussentijds aan om te kunnen blijven voldoen aan de (nieuwste) eisen van de KBN. Dit garandeert dat de eisen altijd op niveau zijn en blijven voldoen aan de gangbare eisen van karate-examens in Nederland.

Zwarte band

Zwarte banden in karate zijn geavanceerde rangen waarbij de karateka begint met de 1ste Dan-examen en laat zien dat die alle technieken en situaties goed beheerst. Hierna zal er meer groei komen om te groeien naar expert. Voor elke Dan-graad krijgt de zwarte band een streep extra. De 1e Dan is een zwarte band met één streep waarna er meerdere zullen volgen. Voor de zwarte band (1e Dan, en verder) moet een landelijk examen afgelegd worden bij de KBN, volgens het examenprogramma van het aangesloten Shotokan platform.

Aangesloten platform

Karate-do Archida is met de karatestijl aangesloten bij het Shotokan 4e Platform. Het Shotokan 4e Platform is een stijlgroep binnen de Karate-do Bond Nederland (KBN) met een eigen Dan-examenprogramma. Dit examenprogramma is gebaseerd op de Japanse gedachte van eenvoud en soberheid.

Link naar de website: https://www.shotokan4eplatform.nl/index.html

Aangesloten bond

Karate-do Archida is aangesloten bij de KBN. Dit is de enige bond in Nederland die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MVWS) én door het sportcomité NOC*NSF is erkend.

Link naar de website: https://www.kbn.nl/

Algemene regels

 1. Karate-do Archida streeft ernaar om tweemaal per jaar examens te organiseren, inclusief voorafgaande proefexamens.
 2. Voor deelneming aan het examen dient de examenkandidaat advies te verkrijgen van de examinatoren vanuit een (van de) voorafgaand(e) proefexamen(s).
 3. Tijdens de proefexamens, die circa drie tot vier weken voor het reguliere examen plaatsvinden, wordt door de examinatoren een advies gegeven aan de examenkandidaat voor diens reguliere examen.
 4. Een advies bij het proefexamen kan bestaan uit één van de volgende drie adviezen:
 • een positief advies: de kandidaat wordt geschikt geacht om deel te nemen aan het examen.
 • een twijfeladvies: de kandidaat wordt nog niet geschikt geacht, maar kan met hard werken en (extra) training mogelijk deelnemen aan het examen.
 • een negatief advies: de kandidaat wordt niet geschikt geacht om deel te nemen aan het examen; er word ook niet verwacht dat met hard werken en (extra) training deelname aan het examen alsnog mogelijk is.
 1. Deelname aan een examen is altijd op eigen risico, ongeacht het advies.
  • Let op, dus ook bij een positief advies bij het proefexamen kan een kandidaat mogelijk alsnog zakken bij het reguliere examen als deze fouten maakt, niet goed zijn best doet, zich niet waardig gedraagt, enzovoorts.
 2. Er wordt van de kandidaat verwacht dat deze de etiquette en het examenprogramma beheerst. Zie hiervoor de diverse klasses en Kyu’s, maar ook de begrippenlijst in bijlage A, groetceremonie’s in bijlage B en standen (dachi) in bijlage C.
 3. Ieder examen dient in een waardig kader plaats te vinden. Zie hiervoor ook de groetceremonie’s, zoals opgenomen in bijlage B. Maar ook praten, opstaan, rondlopen en anderszins het (proef)examen verstoren zijn niet toegestaan.
 4. Voor het examen moet de kandidaat zich inschrijven en het examengeld worden betaald.
 5. Teruggeven van examengeld is niet mogelijk. Wij hebben namelijk kosten gemaakt om het examen mogelijk te maken. (Slechts in bijzondere gevallen en omstandigheden, en alleen in overleg met het bestuur/de examinatoren, kan hiervan worden afgeweken door Karate-do Archida.)
 6. De examinatoren bepalen of elders behaalde Kyu-graden kunnen worden overgenomen.
 7. De examinatoren kunnen van het examenreglement afwijken.
 8. Jeugdleden (t/m 16 jaar) leggen examen af per slip. Bij aangetoonde bekwaamheid door de kandidaat kan hiervan afgeweken worden door de examinatoren.
 9. Leden kunnen tot en met de 1e Kyu het examen afleggen.
 10. Dan-examens (zwarte band graden) worden centraal afgelegd bij de Karate-do Bond Nederland (KBN), volgens de reglementen van de KBN én ingevolge het daarvoor bestemde examenprogramma van het Shotokan 4e
 11. Deelname aan het Dan-examen is uitsluitend mogelijk voor kandidaten die minimaal drie hele en opeenvolgende jaren lid zijn van de KBN. Zie voor meer eisen de website van de KBN (zie paragraaf ‘aangesloten bond’ in hoofdstuk ‘Algemene informatie’).
Archida Zelfverdediging Sprundel

Inleiding: Hoofdonderdelen van het examen​

Na de start met de groetceremonie (zie bijlage B), bestaat elk Kyu-examen van Karate-do Archida uit drie onderdelen. Daarnaast bestaan deze drie examenonderdelen weer uit verschillende en specifieke subonderdelen. Dit geldt voor iedere Kyu-gradatie van 8e tot en met 1e Kyu.

Het Kyu-examen bestaat uit de volgende drie onderdelen en subonderdelen:

A. Kihon

 • Stoottechnieken
 • Afweertechnieken
 • Traptechnieken
 • Dubbele traptechnieken
 • Combinaties
 • Gevorderde technieken*[1]

Kihon staat voor het uitvoeren van de verschillende Karate technieken. De nadruk wordt hierbij gelegd op het strak en gecontroleerd uitvoeren van deze technieken, met een controle van stand, voeten, benen, handen en lichaam en houding. Deze technieken worden op tel uitgevoerd en deze worden vooraf aangekondigd en/of uitgelegd door de leraar. Kihon vormt eigenlijk de basis van Karate. De technieken bestaan uit een specificatie van bovenstaande technieken die op verschillende hoogtes uitgevoerd worden zoals Jodan (hoofd/ hoge zone), Chudan (buik/ midden-zone) en Gedan (kruis/ lage zone). Voor de Japanse benamingen van technieken, en de vertaling ervan, is een begrippenlijst opgenomen in bijlage A. Ook is een weergave met namen van de standen (dachi) opgenomen in bijlage C.

*[1] Gevorderde technieken en gevorderde uitleg van de Kata (Bunkai) vinden pas plaats bij het Kyu-examen voor de bruine

band-graden (3e tot en met 1e Kyu).

B. Kata

 • Shitei Kata: de bij de bandkleur verplichte en opgelegde Kata, afhankelijk van gradatie (slip/band) op tel of zonder tel.
 • Tokui Kata: dit zijn de ‘vrije keuze’ Kata voor graden hoger dan 3e Kyu. De keuze wordt door de kandidaat zelf gemaakt. Elke Tokui-Kata mag gekozen worden uit de Tokui Kata-lijst.
 • Bunkai Kata: een gevorderde uitleg van de Kata*, met (eventueel alle) herkenbare technieken van de gekozen Kata (eventueel in de juiste volgorde), zodanig uitgevoerd dat de structuur en de technieken van de Kata herkenbaar zijn.

Kata is een denkbeeldig gevecht tegen meerdere tegenstanders waarvan de vorm geheel vastligt. Kata kan ook met recht een artistieke creatie genoemd worden, waarin alle bewegingen van een verdediging en een tegenaanval op een gestileerde manier zijn samengebracht. In Kata komen bijna alle technieken aan de orde en het is een onontbeerlijk onderdeel van het totale Karate examen en criterium. (De Shotokan Kata-lijst is opgenomen in bijlage D.)

C. Kumite

 • Jiyu Kumite (Sparring, ofwel ‘vrij gevecht’)
 • Jiyu Ippon Kumite

Jiyu Kumite is een oefenvorm waarin Kihon-technieken door een ‘tori’ (= aanvaller) en een ‘uke’ (= verdediger) in de praktijk worden gebracht: het vrije gevecht. Jiyu Ippon Kumite is een één-staps techniek, in vrije beweging, waarbij de ‘tori’ een aanval uitoefent en ‘uke’ deze aanval weert en gelijk terugkomt met een tegenaanval.

Afkortingen

Voor de Japanse benamingen van technieken, en de vertaling ervan, is een begrippenlijst opgenomen in bijlage A. Omdat in de verschillende Kyu-examens afkortingen voorkomen, is hieronder een verklaring van de verschillende afkortingen weergegeven, opgesomd in alfabetische volgorde.

Examen eisen en bijlagen: · Let op: dit zijn in PDF bestanden ingevoegd. ·

Colofon

Titel

Examen Reglement Karate-do Archida

Uitgave

Januari 2023

Uitgever

Karate-do Archida

Adres: Diamantdijk 349

Plaats: 4706HM Roosendaal

IBAN: NL75 RABO 0106 3524 15

KvK: 20167486

www.karatedoarchida.nl

Redactie en inhoud

Ricky Rockx

Jordi Roks

Max de Pijnier

Eindredactie, opmaak en vormgeving

Jordi Roks

Met mede dank aan

Robin Huijer

Eduwin Rockx

Copyright © Karate-do Archida 2023

Niets uit deze uitgave (Examen Reglement Karate-do Archida, uitgave januari 2023) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

0 Shares

Welkom bij Karate-do Archida

Jouw informatie
Jouw abonnementsvorm

Welkom bij Karate-do Archida

Schrijf je hieronder in!

Jouw informatie
Jouw abonnementsvorm